VZN Obce Makovce o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území obce Makovce

VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady