Z novšej histórie

Na čele obce sa vystriedali viacerí. Každý z nich svojim dielom prispel k jej rozvoju.

V roku 1981 bol rozšírený cintorín. O rok neskôr bolo prevedené oplotenie areálu chrámu.

V obecnom intraviláne bola v roku 1984 vybudovaná sieť kanálov na odvodnenie pozemkov.

Kvôli nedostatku pitnej vody sa pristúpilo k stavbe obecného vodovodu, ktorý bol sprevádzkovaný v 1988 roku.

Obdobie rokov 1997-99 prinieslo viacero projektov. Z dôležitejších spomenieme rekonštrukciu obecného rozhlasu, hlavného rozvodu elektrickej siete a verejného osvetlenia, ako aj založenie urbárskej spoločnosti.

V súčasnosti sa uskutočňujú práce na rozsiahlejšom projekte, ktorým je plynofikácia obce. Priebeh jeho uskutočnenia je datovaný rokmi 1996 - 2000.

Posledným dátumom je 4. november 2000, ktorý sa do povedomia zapíše ako dátum slávnostného posvätenia obecných symbolov - erbu, pečate a vlajky obce.

Makovce