Zmluva o dielo na modernizáciu sústavy verejného osvetlenia